Privacy-verklaring

Privacy-verklaring Farmascan versie juni 2021   

 

Inleiding:

Farmascan neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement geeft Farmascan inzicht in welke gegevens verwerkt worden en met welk doel dit plaatsvindt.

Daarnaast is in dit Privacy Statement meer informatie te vinden over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Farmascan is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Farmascan uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Farmascan persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Farmascan voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Farmascan worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Orders verwerken en Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, gegevens tbv dienstverlening.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst bij verkoop- en inkoop van goederen.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Verkopen en verhuren van goederen en van diensten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, gegevens tbv dienstverlening

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, gegevens tbv dienstverlening

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, telefoonnummer, profielfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Farmascan Website

Doeleinde: Informatie verstrekken

Gegevens: Indien van toepassing: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Farmascan App

Doeleinde:

Scannen van barcodes op medicijnverpakkingen ten behoeve van inventarisatie voorraad

Gegevens: Uitsluitend de camera-functie van de smartphone wordt gebruikt ten behoeve van het scannen van de barcode

Er worden GEEN beelden opgeslagen in de app

Er wordt GEEN persoonlijke data van de smartphone gebruiker opgeslagen

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Er vindt uitsluitend communicatie plaatst tussen de Farmascan server en de Farmascan App om gegevens van de barcode van de verpakking over te brengen.

Bewaartermijn: Daar er GEEN gegevens worden opgeslagen van de gebruiker is de bewaartermijn niet van toepassing

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Farmascan heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

 

Beveiliging persoonsgegevens

U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer. Geen enkel systeem of technologie is volledig veilig, “tamper” of “hackerbestendig”. Farmascan streeft ernaar om adequate maatregelen te nemen om het risico te voorkomen dan wel te beperken van ongeautoriseerde toegang tot en oneigenlijk of onnauwkeurig gebruik van uw persoonsgegevens. Medewerkers en consultants van Farmascan hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn privacy-bewust en hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Alle persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, ook die persoonsgegevens die bij eventuele verwerkers worden opgeslagen.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Farmascan over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kun u een verzoek tot inzage doen via info@farmascan.nl

 

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij Farmascan.

U kunt verzoeken dat Farmascan uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan Farmascan moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Farmascan te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Farmascan of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Farmascan te verkrijgen. Farmascan zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, welke op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Hierdoor is het mogelijk dat Farmascan u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Farmascan

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@farmascan.nl.

Farmascan zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Farmascan een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Farmascan uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Farmascan

 

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening door Farmascan, zoals de beheerder van de website www.farmascan.nl

 

Het kan zijn dat Farmascan verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Farmascan heeft met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat de verwerker aan de AVG voldoet en zodoende voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onderdeel van deze overeenkomst is een geheimhoudingsverklaring.

Nadat een eventuele samenwerking met een verwerker wordt beëindigd, wordt van hen vereist de verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan Farmascan en te vernietigen.

 

Cookies

Farmascan verzamelt en verwerkt geen cookies.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Farmascan uw gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar info@farmascan.nl.

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Farmascan uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@farmascan.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.